Záhumnie 338/19 03242 Pribylina

Všeobecné obchodné podmienky ubytovania

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Bc. Vladimíra Kubincová – Serenity, so sídlom: Záhumnie 338/19, 03242 Pribylina

IČO: 53446607, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra 110-294085 (ďalej len „Poskytovateľ“), za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností v súvislosti s poskytovaním služieb ubytovania ako aj ďalších

súvisiacich služieb (ďalej aj ako „Služba“ alebo „Služby“) a právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov Poskytovateľom vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky ubytovania (ďalej len „VOP“).

1.2 Aktuálne VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2. Definícia pojmov

2.1. Poskytovateľ je spoločnosť Bc. Vladimíra Kubincová – Serenity, so sídlom: Záhumnie 338/19, 03242 Pribylina, IČO: 53446607, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra 110-294085 

2.2. Objednávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe osobitnej Zmluvy o ubytovaní.

2.3. Zmluvnými stranami sa rozumejú Poskytovateľ a Objednávateľ, ktorí uzavreli Zmluvu o ubytovaní.

2.4. Tretie subjekty, tretie osoby sú akékoľvek iné osoby a subjekty odlišné od Poskytovateľa a Objednávateľa, ak nie je v Zmluve a týchto VOP ustanovené inak.

2.5. Zmluva o ubytovaní (ďalej aj „Zmluva“) je zmluva v ústnej alebo písomnej forme uzavretá medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je:

a) záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi ubytovacie služby v ubytovacom zariadení Serenity, Záhumnie 338/19, 03242 Pribylina

b) záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi odplatu vo výške, spôsobom a za podmienok upravených v aktuálnom cenníku služieb a ďalej dohodnutých Zmluvou a VOP.

2.6. Služba alebo služby sú ubytovacie služby poskytnuté v zariadení Serenity, Záhumnie 338/19, 03242 Pribylina (ďalej len „Služba“).

2.7. Cenník služieb je záväzný cenník zverejneným Poskytovateľom na jeho internetovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený cenník služieb kedykoľvek meniť podľa vlastného uváženia. Zmena cenníka služieb je neúčinná pre Objednávateľa, ktorý uzatvoril Zmluvu v čase

pred uskutočnenou zmenou cenníka, pričom Služba mu ešte nebola poskytnutá.

2.8. Internetová stránka Poskytovateľa je www.serenitypribylina.sk

2.9. Identifikačné údaje Objednávateľa sú u fyzickej osoby meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre DPH ak je platcomDPH, zodpovedná osoba konajúca v mene spoločnosti.

2.10. Osobné údaje sú údaje definované podľa zákona č. 18/2018 Z. z. oochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.11. Návrh na uzavretie zmluvy je písomný dopyt na poskytnutie služby zaslaný Objednávateľom Poskytovateľovi (rezervácia).

2.12. Rezervačná záloha je rezervačný poplatok, ktorý je Objednávateľ povinný uhradiť bez zbytočného odkladu od akceptácie návrhu (rezervácie) Poskytovateľom, vo výške 50 % z celkovej ceny poskytovanej Služby na účet Poskytovateľa uvedený na webovej stránke a v emaily. 

2.13. Pojmy a výrazy definované a použité v týchto VOP sa zhodujú s významom pojmov a výrazov vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo Zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

3. Podmienky poskytovania Služieb

3.1 Poskytovateľ poskytuje Služby na základe Zmluvy uzatvorenej v ústnej alebo písomnej forme s Objednávateľom. Poskytovateľ a Objednávateľ vstupujú do zmluvného vzťahu za podmienok stanovených vo VOP. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

4. Uzavretie Zmluvy, Objednanie Služieb

4.1 Návrh na uzavretie Zmluvy (rezerváciu) môže objednávateľ doručiť poskytovateľovi osobne, písomne poštou, alebo e-mailom, alebo prostredníctvom formulára na stránke Poskytovateľa. Rezervácia sa považuje za akceptovanú tým, že Poskytovateľ písomne potvrdí (akceptuje) rezerváciu objednávateľa.

4.2 Na akceptáciu rezervácie sa vyžaduje písomné potvrdenie zo strany poskytovateľa zaslané bez zbytočného odkladu po doručení rezervácie. V prípade, ak si poskytovateľ túto povinnosť nesplní a rezerváciu písomne nepotvrdí najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od jej doručenia, má sa za to, že rezerváciu neakceptoval.

4.3 Zmluva je uzavretá v momente záväzného akceptovania návrhu na uzavretie zmluvy Objednávateľa Poskytovateľom vo forme e-mailovej správy Poskytovateľa zaslaného Objednávateľovi.

4.4 V návrhu na uzavretie zmluvy (rezervácii) je potrebné vyplniť nasledovné údaje ako: meno a priezvisko/obchodné meno Objednávateľa, miesto trvalého pobytu/ sídlo, adresa na doručenie tovaru, IČO (pri podnikateľoch) spôsob platby, počet ubytovaných hostí, požadovaný termín ubytovania, osobitné požiadavky Objednávateľa na Služby.

4.5 Záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy obsahuje údaje o dátume poskytnutia Služby ubytovania, termíne nástupu na ubytovanie,termíne ukončenia ubytovania, výške ceny za ubytovanie, výške rezervačnej zálohy, počte ubytovaných hostí, číslo bankového účtu Poskytovateľa.

4.6 Poskytovateľ má právo odmietnuť uzavrieť Zmluvu podľa vlastného uváženia.

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom akceptácie návrhu podľa predchádzajúcich bodov sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať služby v rozsahu akceptovanej objednávky.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1 Poskytovateľ je povinný poskytovať dohodnuté Služby v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých Zmluvou alebo Objednávkou a stanovených vo VOP. Pri poskytovaní Služieb je Poskytovateľ viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v

Slovenskej republike.

5.2 Poskytovateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.

5.3 Hosťom sú k dispozícii rezervované izby od 15:00 dohodnutého dňa príchodu. Objednávateľ nemá právo na skoršie ubytovanie v rezervovanej izbe, s výnimkou osobitnej dohody s Poskytovateľom.

5.4 Poskytovateľ môže od Zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby odstúpiť, ak Objednávateľ v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy, prípadne ak správaním Objednávateľa dochádza alebo hrozí

vznik škody na majetku, živote alebo zdraví Poskytovateľa alebo tretích osôb.

5.5 Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služby ubytovania, pokiaľ je poskytovanie Služby znemožnené alebo obmedzené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú nebolo možné predvídať alebo jej zabrániť (najmä vyššia moc a iné okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle Obchodného zákonníka).

5.6 Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Objednávateľovi nemožnosť poskytnutia Služby bez zbytočného odkladu, najmenej však 3 dni vopred. Nemožnosť poskytnutia služby spôsobený neodvrátiteľnou udalosťou sa Poskytovateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi bezodkladne, hneď ako sa o príčinách dozvie. Poskytovateľ v uvedených prípadoch neoveruje doručenie oznámenia Objednávateľovi. Odoslanie oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu Objednávateľa je považované za doručenie. Objednávateľ berie túto skutočnosť na vedomie.

5.7 Poskytovateľ je oprávnený ukončiť či obmedziť poskytovanie Služby ubytovania v nevyhnutnom rozsahu bez predchádzajúceho upozornenia Objednávateľa, ak sú Služby ubytovania využívané v rozpore so Zmluvou.

5.8 O zodpovednosti Poskytovateľa za veci vnesené do ubytovacích priestorov ubytovaným alebo pre neho platia ustanovenia § 433 a 436 Občianskeho zákonníka.

6. Práva a povinnosti Objednávateľa

6.1 Objednávateľ je povinný Služby ubytovania užívať len spôsobom, ktorý je v súlade so Zmluvou a VOP, s prípadnými pokynmi Poskytovateľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2 Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu za poskytnuté Služby riadne a včas podľa Zmluvy.

6.3 Objednávateľ je povinný oboznámiť sa pred začatím využívania Služby s obsahom VOP.

6.4 Objednávateľ je povinný užívať ubytovacie zariadenie tak, aby nedochádzalo k škodám na majetku, poškodeniu vnútorného zariadenia a vybavenia.

6.5 Izby musia byť v dohodnutý deň odchodu odovzdané Poskytovateľovi najneskôr do 10:00, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak a to v stave bez akéhokoľvek poškodenia. V prípade oneskoreného odchodu objednávateľa, má Poskytovateľ právo účtovať 50% z ceny apartmánu za oneskorený odchod. 

6.6 Objednávateľ má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené.

6.7 Objednávateľ je povinný užívať priestory vyhradené mu na ubytovanie a plnenia spojené s ubytovaním riadne; v týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne zmeny (presun alebo výmena nábytku, zariadenia, príslušenstva a pod.)

6.8 Objednávateľ je povinný telefonicky na číslo +421 948031367 oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek poruchy, škody alebo iné obdobné skutočnosti, ktoré sa vyskytli v ubytovacom zariadení bez ohľadu na to, kto ich vznik zavinil. 

6.9 Objednávateľ má právo na okamžité odstránenie porúch v ubytovacom zariadení, ktoré vznikli počas jeho pobytu. V prípade, ak vznik poruchy zavinil Objednávateľ, resp. akákoľvek tretia osoba, ktorá užíva ubytovacie zariadenie s vedomím Objednávateľa, Objednávateľ je povinný uhradiť

všetku škodu, ktorá Poskytovateľovi vznikla, vrátane nákladov potrebných na odstránenie poruchy/škody.

6.10 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú alebo inak potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia poruchy alebo iného nedostatku poskytovanej Služby.

7. Cena Služby

7.1 Cena Služieb je stanovená v cenníku služieb zverejnenom na internetovej stránke Poskytovateľa.

7.2 Poskytovateľ sa môže s Objednávateľom dohodnúť na individuálnej zľave z ceny.

7.3 Cena za služby je vo výške uvedenej v akceptácii rezervácie zaslanej Poskytovateľom Objednávateľovi.

7.4 Cena všetkých Službiech, ako aj suma poplatkov a náhrad uvedených v tejto Zmluve je stanovená vrátane DPH.

7.5 Úhradou Ceny Služieb sa rozumie ich pripísanie v plnej vyúčtovanej výške v prospech účtu Poskytovateľa alebo v hotovosti.

7.6 Cena Služieb, poplatkov a náhrad je splatná v mene EUR, bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, v hotovosti alebo kartou.

7.7 Pri objednávke služby má Objednávateľ 2 možnosti:

  1. Uhradiť rezervačnú zálohu vo výške 50% na účet Poskytovateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť Rezervačnú zálohu vo výške 50 % z celkovej ceny poskytovanej Služby v lehote do 2 pracovných dní od potvrdenia rezervácie na ubytovanie Poskytovateľom. V prípade porušenia tejto povinnosti je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. V prípade zrušenia, nevyužitia alebo odstúpenia od Služby po zaplatení Rezervačnej zálohy je Rezervačná záloha nevratná. 
  2. Uhradiť plnú sumu Služby cez platobnú bránu na webovej stránke Poskytovateľa. Týmto je rezervácia Služby potvrdená. V prípade odstúpenia od zmluvy, k čomu je potrebná komunikácia v písomnej alebo emailovej podobe s Poskytovateľom, má Poskytovateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z celkovej sumy Služby. Zvyšných 50% je Poskytovateľ povinný uhradiť na účet Objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní. 

7.8 Ak Objednávateľ využije možnosť v bode 7.7 a) uhradí zvyšnú časť ceny za poskytnuté služby ubytovania vo výške 50 % najneskôr v deň nástupu na ubytovanie. V prípade porušenia tejto povinnosti je Poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy je Poskytovateľ oprávnený uplatniť si právo na zaplatenie zmluvnej pokuty do výšky Rezervačnej zálohy.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Objednávateľ zaslaním rezervácie, resp. potvrdením osobitného formulára na internetovej stránke Poskytovateľa vyjadruje vážne, slobodne, konkrétne a jednoznačne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle ust. § 5 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.2 Spracúvaním osobných údajov pre účely poskytovania služieb podľa týchto VOP je akákoľvek operácia s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,

preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

8.3 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ vyhlasuje, že si je vedomý povinnosti dodržiavať uvedené právne predpisy a poučenia o obsahu záväzkov z toho vyplývajúcich. Povinnosť Poskytovateľa ochraňovať osobné údaje nie je časovo obmedzená.

8.4 V prípadoch, ak si poskytovanie Služby v zmysle Zmluvy bude vyžadovať akékoľvek sprístupnenie osobných údajov na strane Objednávateľa, Poskytovateľ sa zaväzuje takéto osobné údaje spracovať alebo použiť len spôsobom, ktorý je v súlade so Zmluvou a len v rozsahu, ktorý je

nevyhnutný na dosiahnutie jej účelu. Poskytovateľovi sa v tejto súvislosti zakazuje najmä kopírovať, skenovať, zaznamenávať, využívať, uchovávať, prenášať, poskytovať, sprístupňovať alebo zverejniť osobné údaje s ktorými prichádza do styku pri poskytovaní Služieb na iné účely

ako plnenie predmetu Zmluvy. Poskytovateľ je povinný bezodkladne po naplnení účelu spracovania predmetných osobných údajov, najneskôr však po zániku Zmluvy, ukončiť spracúvanie príslušných osobných údajov a osobné údaje zlikvidovať. Objednávateľ vyhlasuje, že na každé nakladanie s osobnými údajmi, ku ktorému má dôjsť pri plnení povinností

Poskytovateľa zo záväzkového vzťahu zo Zmluvy, a ktoré podľa zákona vyžaduje súhlas dotknutej osoby, má udelený súhlas dotknutých osôb.

8.5 Poskytovateľ je povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby povinnosti uvedené v tomto článku VOP plnili aj všetky osoby na strane Poskytovateľa, podieľajúce sa na plnení predmetu Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že na požiadanie Poskytovateľa i z vlastnej iniciatívy, bude Poskytovateľovi včas a riadne poskytovať všetku súčinnosť potrebnú na to, aby Poskytovateľ mohol riadne plniť tu uvedené povinnosti.

9. Reklamácia a zodpovednosť za škodu

9.1 Ak sa vyskytne u poskytovanej služby vada, má Objednávateľ právo vadu reklamovať resp. uplatniť si u predávajúceho právo zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby Objednávateľ prípadnú vadu poskytovaných služieb riadne popísal a špecifikoval.

9.2 Objednávateľ uplatňuje reklamáciu osobne alebo písomne priamou Poskytovateľa.

9.3 Poskytovateľ nezodpovedá za vady ubytovacích služieb, ak:

a) Objednávateľ vadu spôsobil sám,

b) Objednávateľ pred poskytnutím služby o prípadnej vade vedel,

c) Vady boli spôsobené tretími osobami, poveternostnými

podmienkami a inými skutočnosťami, ktoré poskytovateľ nevedel ovplyvniť.

9.4 Poskytovateľ nezodpovedá za vady ubytovacích služieb pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny.

9.5 Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.6 Na základe kladne vybavenej reklamácie za Službu má Objednávateľ právo na zľavu z Ceny alebo na zníženie Ceny.

9.7 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

9.8 Objednávateľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva.

9.9 Podrobnosti o vedení alternatívneho riešenia sporu sú upravené v Zákone NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.10 Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením svojich zákonných alebo zmluvných povinností s výnimkou prípadu, keď porušenie alebo nesplnenie povinnosti bolo spôsobené prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany, a ktorá jej bránila v splnení jej povinnosti. Každá Zmluvná strana nahradí druhej Zmluvnej strane akékoľvek škody (vrátane akýchkoľvek výdavkov a nákladov, súdnych trov a nákladov na právnu pomoc a pod.), ktoré tejto Zmluvnej strane vzniknú v dôsledku akéhokoľvek porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti, yhlásenia poskytnutého druhou Zmluvnou stranou v rámci tejto Zmluvy, o ktorom sa ukáže, že je nepravdivé alebo zavádzajúce, alebo ktoré vzniknú v dôsledku čiastočného alebo úplného nesplnenia alebo porušenia záväzkov tejto Zmluvnej strany vyplývajúcich zo Zmluvy.

10. Zmena VOP

10.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu VOP. Odo dňa účinnosti nových VOP sa tieto VOP budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy, ktoré im podliehajú a ktoré sú v platnosti v deň ich účinnosti.

11. Mimosúdne riešenie sporov

11.1 Všetky ustanovenia Zmluvy a VOP sa riadia právnym poriadkom

Slovenskej republiky.

11.2 Právne vzťahy Zmluvou a VOP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP platí právo Slovenskej republiky aj v prípade, že Objednávateľ je cudzinec, zahraničná osoba alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

11.3 Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutých na základe Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy sa Objednávateľ a Poskytovateľ pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný súdom príslušným podľa Civilného sporového poriadku.

11.4 Ak Zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce zo Zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne.

12. Doručovanie písomností

12.1 Písomnosti sa doručujú osobne, kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými prostriedkami (e-mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si zmluvné strany za týmto účelom určia.

12.2 Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti zmluvnou stranou, resp. osobou poverenou zmluvnou stranou na preberanie písomností.

12.3 Ak pri doručovaní písomností poštou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej uloženia na pošte,

aj keď sa adresát o jej uložení nedozvie.

12.4 Ak pri doručovaní písomnosti kuriérskou službou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej odovzdania kuriérovi.

12.5 Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručenénasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pred znením VOP v akomkoľvek inom jazyku. V prípade, ak je Zmluva alebo jej časť uzavretá v slovenskom a zároveň aj v inom jazyku, rozhodujúci je text Zmluvy alebo jej časti v slovenskom jazyku, ak nie je dohodnuté

Zmluvnými stranami výslovne inak.

13.2 Pokiaľ by akékoľvek z ustanovení Zmluvy, VOP alebo Cenníka malo byť alebo sa malo stať neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa Objednávateľ a Poskytovateľ toto bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia.

13.3 VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti a platnosti nových VOP.

13.4 VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a Cenníka a pre Objednávateľa a Poskytovateľa sa stávajú účinnými a záväznými dňom podpisu Zmluvy oboma Zmluvnými stranami.

13.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 05. 2021.